Agenda algemene ledenvergadering 2017-2018


Maandag 26 november 2018 om 20.00 uur zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Alle handbal- en voetballeden worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Agenda algemene ledenvergadering 2017-2018                                           

Maandag 26 november 2018 om 20.00 uur zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden.

Alle handbal- en voetballeden worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen ledenvergadering 2016-2017  (liggen ter inzage achter de bar)

3. Jaarverslag 2017-2018

4. Financiën

  1. Financieel jaarverslag 2017-2018
  2. Verslag 2017-2018 door de kascommissie 
  3. Verkiezing nieuw lid kascommissie
  4. Begroting 2018-2019
  5. Contributievoorstel
  6. Statutenwijziging

 

 5. Bestuursverkiezingen

Jan Gerner is aftredend en herkiesbaar, José Oosterlaar-Reins is aftredend en niet herkiesbaar, Bart Gottemaker wordt voorgedragen als haar opvolger, Jacquelien Veldkamp is aftredend en herkiesbaar en Elly Kogelman-Jansen Holleboom is aftredend en herkiesbaar. Voor de bestuursfunctie namens de technische commissie handbal wordt Martin Alferink voorgedragen. Het bestuur heeft de sponsorcommissie verzocht om ook zitting te willen nemen in het hoofdbestuur. Zij hebben Peter Heuven voorgedragen.

Een voordracht door de leden moet uiterlijk twee dagen voor de vergadering schriftelijk bij het hoofdbestuur zijn ingediend.

6.Mededelingen commissies

7. Mededelingen bestuur

8. Presentatie scheidsrechterscommissie voetbal

9. Rondvraag

10. Sluiting