Agenda algemene ledenvergadering 2018-2019


Maandag 25 november 2019 om 20.00 uur zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Alle handbal- en voetballeden worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen ledenvergaderingen 2017-2018 (liggen ter inzage achter de bar)

3. Jaarverslag 2018-2019

4. Financiën

a. Financieel jaarverslag 2018-2019

b. Verslag 2018-2019 door de kascommissie

c. Verkiezing nieuw lid kascommissie

d. Begroting 2019-2020

e. Contributievoorstel

5. Bestuursverkiezingen

Ruud Alferink is aftredend en niet herkiesbaar. Voor de bestuursfunctie namens de technische commissie voetbal wordt Koen klein Koerkamp voorgedragen.

Een voordracht door de leden moet uiterlijk twee dagen voor de vergadering schriftelijk bij het hoofdbestuur zijn ingediend.

6. Mededelingen commissies

7. Mededelingen bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting