Agenda algemene ledenvergadering 2020-2021


Maandag 14 maart 2022 om 20.00 uur zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Alle handbal- en voetballeden worden hierbij van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

 1. Opening door de voorzitter en een kleine herhaling/terugblik jaarvergadering 2019-2020

 

 1. Notulen ledenvergaderingen 2019-2020  (liggen ter inzage achter de bar)

 

 1. Jaarverslag 2020-2021 

 

 1. Financiën 
  1. Financieel jaarverslag 2020-2021
  2. Verslag 2020-2021 door de kascommissie 
  3. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
  4. Begroting 2021-2022
  5. Contributievoorstel

 

 1. Bestuursverkiezingen
  1. Thomas Kortstee was in 2020 aftredend en zijn termijn is stilzwijgend met 3 jaar verlengd 
  2. Bart Gottemaker is aftredend en niet herkiesbaar -> lid HC vacant
  3. Martin Alferink is aftredend en niet herkiesbaar 
  4. Jan Gerner is aftredend en niet herkiesbaar -> taken herschikt tussen wedstrijdsecretaris en secretaris
  5. Peter Heuven is aftredend en niet herkiesbaar -> taken herschikt en overgenomen door penningmeester
  6. Jacquelien Veldkamp is aftredend en herkiesbaar
  7. Elly Kogelman-Jansen Holleboom is aftredend en herkiesbaar tot het moment dat de nieuwe voorzitter een jaar in functie is. Naar een opvolger wordt gezocht.
  8. Peter Bons was in 2020 aftredend en niet herkiesbaar. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we een kandidaat voorzitter kunnen voordragen: Ruud Alferink. 

Een voordracht door tenminste drie leden moet uiterlijk twee dagen voor de vergadering schriftelijk bij het hoofdbestuur zijn ingediend.

 

 1. Mededelingen commissies 

 

 1. Mededelingen bestuur

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting